خلاصه مبحث ارتباط

ارتباط (لغوی) : به معنی ربط دادن - انتقال پیام - انتقال اطلاعات

ارتباط ( مفهمومی) : ارتباط فرآیند تفهیم و تفاهم و تسهیم تجارب خود با دیگران

عناصر و عوامل ارتباط : 1- فرستنده پیام   2- گیرنده پیام   3-پیام   4-مجرا (کانال)     5- پارازیت یا اختلالات : به هر گونه عواملی گفته می شود که موجب ضعیف کردن ارتباط میشود ( درونی - بیرونی )

6- بازخورد( فیدبک) : پاسخ یا عکس العمل قابل تشخیص گیرنده نسبت به فرستنده است.

فرآیند یا فراگیر : ؟؟؟؟؟؟؟

انواع ارتباط : 1- ارتباط با خود   2- ارتباط با دیگران  3- ارتباط جمعی مثل سمینار

انواع ارتباط در سازمان : 1- ارتباط از بالا به پایین ( دستور مدیر به زیردستان)    2- ارتباط از پایین به بالا ( به صورت گزارش)   3- ارتباط افقی 

انواع پیام ها در ارتباطات : کلامی - غیر کلامی( بصورت اشاره - کتبی -پیام)

/ 0 نظر / 10 بازدید